โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้  เขาใหญ่นครนายก มีห้องประชุมรองรับหลากหลายขนาด หลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุกกิจกรรม